כיצד להתמודד לראשות העיר אילת?

כיצד להתמודד לראשות העיר אילת?

השבעתו של מאיר יצחק הלוי לכנסת בתחילת חודש יוני – בתום כהונה של כ-18 שנים כראש העיר אילת, היוותה את יריית הפתיחה למרוץ על התפקיד הנחשק שעתיד להתפנות. המתחרים – יהודה מורדי, אלי לנקרי, וראש העירייה לשעבר (בשנים 1993 ל-2003) – גבי קדוש. 16 חברי מועצת העיר הנוכחית ימשיכו לכהן בתפקיד עד למועדן של הבחירות לרשויות המקומיות (העתידות להתקיים באוקטובר 2023).

פרישתו של הלוי מתפקידו כראש העיר אילת מחייבת עריכת בחירות מקומיות דחופות, וזאת, משום, שעל פי החוק, במקרים בהם מתפטר ראש עיר מתפקידו, חייבות להתקיים (תוך פרק זמן שאינו עולה על 60 ימים) בחירות שמטרתן לאייש את התפקיד. על אף, שבמקביל לכך, ימשיכו 16 חברי המועצה הנוכחית לכהן בתפקידם עד לבחירות לרשויות המקומיות (שצפויות להתקיים באוקטובר 2023), מצאנו לנכון לנצל את ההזדמנות הזו של בחירות 2021 באילת, על מנת לשפוך מעט אור על נושא הבחירות לרשויות המקומיות בכלל, תוך ניצול ההזדמנות להתמקדות בבחירות לראשות העיר אילת, בשל הרלוונטיות שלהן לנושא.

הבחירות המקומיות - מידע כללי

למרות, שכיום, ככלל, נערכות הבחירות לראשות הרשויות המקומיות בתדירות של אחת לחמש שנים ביום ג' השלישי בחודש חשוון של אותה שנה (אלא אם, השנה שלפני שנת הבחירות הינה שנה מעוברת, ואז תיערכנה הבחירות ביום ג' הראשון בחודש חשוון של שנת הבחירות), במקרים מסוימים תוקדמנה הבחירות או תדחנה, ואז, כמובן, הן לא תתקיימנה במועדן הנקוב, אלא תצרכנה קיומן של בחירות מיוחדות.

הצורך בקיומן של בחירות מיוחדות לראשות הרשות המקומית

במקרים מיוחדים בהם ראש העיר הלך לעולמו, התפטר, הודח, הורשע בעבירה שיש בה קלון, או, לחילופין, בדומה למקרה שלנו – הוא נבחר לתפקיד שהנושא בו אינו רשאי לכהן במקביל כראש עירייה, תיערכנה בחירות מיוחדות המתמקדות בבחירת ראש העיר בלבד, אולם הרכבה של מועצת העיר לא ישתנה, פרט להוספתו של ראש העיר למועצה כחבר נוסף. ראינו את הדבר מתרחש בשנת 2005 ברעננה ובשנת 2007 בגבעתיים.

הבחירות המיוחדות (בין אם הן מיועדות לבחירת ראש עיר בלבד ובין אם מטרתן היא בחירת ראש עיר ומועצה) תיערכנה ביום ג' האחרון, לפני חלוף שישים הימים שמאז היווצרות העילה לבחירות. במקרים מסוימים, על פי שיקול שר הפנים, הבחירות המיוחדות עשויות להידחות אף מעבר לתקופת 60 הימים המדוברת.

הבחירות באילת

אם כן, כסדרן, הבחירות הבאות לראשות העיר אילת (כמו גם לשאר הרשויות המקומיות) אמורות היו להתקיים ב-31.10.2023, אולם, כאמור, ברגע השבעתו של מאיר יצחק הלוי לכנסת, התחיל שעון העצר לתקתק ועימו, החלה הספירה בת 60 הימים לאחור עד לקיומן של הבחירות המיוחדות באילת.

מידע על הזכות להיבחר, כמו גם את ההגבלות הנוגעות למי שאינו זכאי להיבחר, ניתן למצוא כשהוא מעוגן במספר חוקי מדינה עיקריים, כדוגמת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה – 1975, חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר), תשכ"ד – 1964 וכן הלאה. אולם, לנוחותכם, ריכזנו כאן מספר שאלות בולטות, שעשויות לעלות לפני כל מערכת בחירות מקומית, ועכשיו, הן רלוונטיות לבחירות המקומיות המיוחדות באילת.

מהם תפקידיו וסמכויותיו של ראש העיר באילת?

בדומה למועצות המקומיות והאזוריות, העירייה, אף היא, רשות מקומית, המתנהלת באמצעות חברי מועצת העיר, כשבראשם – עומד ראש העיר, האדם האחראי לכך כי כל התפקידים אשר הוטלו על מועצת העיר וההחלטות אשר התקבלו יבוצעו כנדרש, וזאת – בהתאם לתקציבה המאושר של הרשות ובהתאמה להוראות השונות של החוק. מספרם של חברי מועצת העיר נקבע ע"י שר הפנים, והוא משתנה בהתאם למספר התושבים בעיר.

חשוב גם לדעת, כי בהתאם לכך שבתחומים רבים, ראש העיר רשאי, באישורה של מועצת העיר, להאציל מתפקידיו ומסמכויותיו לסגן או לסגנים שלו, אשר מספרם, אף הוא נקבע, בהתאם למספר התושבים בעיר.

ראש עיר זכאי לקבל משכורת ששיעורה נקבע על ידי שר הפנים בחוזר המנכ"ל (העדכני ביותר שמצאתי, אם קיים חדש יותר – להחליף), כששיעור שכרו ושיעור שכרם של סגני ראש העיר נקבע בהתאם למספר תושבי העיר. במקביל לקבלת השכר, על ראש העיר והסגנים, חלות מגבלות תעסוקתיות שונות, הנוגעות לעסקים ולעיסוקים בהם הם רשאים לעסוק במהלך הכהונה. הדבר מפורט בסעיפים 15 ב' ו-ג' לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה – 1975.

אולם, לפני שאתם מתיישבים על כסא ראש העיר באילת, תהיו חייבים להיבחר, אז...

מי רשאי להיבחר כראש עיריית אילת?

לזכות להיבחר למועצת הרשות, ומכאן, גם לראש הרשות שמורה, אך ורק , לאזרחים ישראלים, שגילם עולה על 21, והם תושבי קבע באותה הרשות שלראשה הם מתכוונים להיבחר. לכאורה – כמעט כל אחד, אבל, כאן מגיעים הסייגים שמצמצמים את האופציות. הנה כמה מהם, לדוגמה:

מועמד לראשות העיר לא יוכל להיות אדם שמצבו כרגע הוא פושט רגל. גם קיומם של צו שחרור החלטי או מתן צו שמבטל את הכרזה זו בשל תשלום החובות במלואם, יצריכו תקופת צינון בת שנתיים בין כניסת הצו לתוקפו לבין ההתמודדות לראשות העיר.

אף עברו המשפטי של אדם משחק תפקיד בקביעת המועד שבו הוא יכול להציג מועמדותו לראשות הרשות המקומית – למשל, מי שנידון לעונש מאסר בפועל למשך תקופה שעולה על שלושה חודשים, יוכל להתמודד רק בחלוף שבע שנים מיום סיום ריצוי עונש המאסר בפועל.

כמו כן, הנושאים בתפקידים מסוימים לא יהיו זכאים להתמודדות בבחירות המקומיות – כשופטים או שופטים בבתי הדין הדתיים של הדתות השונות (קאדים או דיינים), וכן עובדי מדינה בתפקידים שונים, אשר, מתוקף תפקידם, בידיהם נתונות סמכויות שונות שנוגעות לרשות המקומית ולתפקודה. עובדי רשות מקומית נחשבים כרשאים להתמודד על תפקיד ראש העיר, רק אם עזבו את תפקידם, 90 יום לפחות לפני מועד הבחירות המקומיות, ולכהונה כחבר במועצת העיר, רק במקרים בהם יצאו לחופשה 60 יום לפחות לפני מועד קיום הבחירות.

תקופת צינון דומה (והפעם – בת 100 ימים) חלה על קציני הצבא שדרגתם היא אלוף ומעלה, כמו גם על קציני המשטרה שדרגת היא רב פקד או גבוהה מכך.

שלושה סייגים חשובים נוספים המוטלים על המתמודד לראשות עיר – הוא רשאי היות מועמד, אך ורק, ברשות מקומית בודדת (כלומר, הוא לא יכול להתמודד, במקביל, באילת ובבאר שבע), והוא רשאי להיות מועמד, אך ורק, מטעם רשימת מועמדים אחת. ראש עיר לשעבר שהודח מהכהונה ובית המשפט קבע כי בעבירה שעבר יש קלון, לא יהיה רשאי להתמודד בבחירות הבאות המתקיימות באותה רשות, על אף שתקופת הקלון חלפה.

מה עוד?

ישנן עוד כמה שאלות הרלוונטיות לבחירה לראשות רשות מקומית, כמו, למשל, כמה ממליצים יצטרך מי שרוצה להתמודד על ראשות העיר, או האם יש צורך להפקיד עירבון?

החוק קובע כי כל קבוצת בוחרים שבה 750 אנשים ומעלה או 3% ממספר הזכאים לבחור ברשות המקומית (על פי המספר הקטן מבין השניים), כמו גם כל סיעה בכנסת, מפלגה (על פי המוגדר בחוק הבחירות) וסיעה של מועצת העיר היוצאת, תהיה רשאית להציע מועמד משלה לראשות העיר. במקביל להגשת הצעת המועמד ע"י קבוצת הבוחרים, יופקד עירבון בידי מנהל הבחירות. גובהו של העירבון, המועבר בצ'ק בנקאי, יקבע, אף הוא, על פי מספר התושבים ברשות המקומית. כל מועמד שלא זכה, לפחות, במספר קולות בן 10% מסך הקולות הכשרים בסבב הבחירות (או, לחילופין, התפטר) – עירבונו המופקד יחולט לטובת קופת המועצה המקומית.

בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) התשנ"ג-1993 נקבע, כי כל מועמד, רשימה או סיעה, המועמדים לראשות העיר, זכאים יהיו למימון אוצר המדינה של הוצאות הבחירות שלהם, וזאת, בתנאי, שימלאו אחר הוראות חוקי מימון הבחירות ברשויות מקומיות.

מתכנן להתמודד על ראשות העיר אילת - איך תעשה את זה נכון?

א. בצע שיווק אגרסיבי של עצמך (או של איש העסקים) שאתה מקדם ברשתות חברתיות

ב. העסק איש יח"צ מקומי אילתי שיסתובב עם המועמד שלך בבתי קפה, מועדוני בילוי, משרדי עסקים בעיר וכד'. כמובן – דאג גם לצילום, תיעוד ופרסום של כל סיבוב כזה, בין אם בעיתונות המקומית ובין אם בארצית – לחיצת ידיים של בעלי עסקים וחיבוק תינוקות ברחוב מצטלמים מעולה!

ג. העסק משרד פרסום שיש לו קשרים במדיות ברחבי הארץ – על אף שאנחנו מדברים על הרשות המקומית, מאמרים באתרי חדשות בכל הארץ וקידום בגוגל רלוונטיים, כי ניהול מוניטין זה תמיד טוב!

ד. העסק משרד פרסום / יחסי ציבור שמחובר לאוכלוסייה המקומית ומכיר מקרוב את הצרכים שלה.

ה. אמנם, שיווק D2D נשמע מיושן למדי, אבל על אף צמיחתה המהירה של העיר בעשורים האחרונים, כמו כל עיר אחרת, שבבסיסה היא בעלת מנטאליות של ישוב עירוני קטן יותר, גם באילת, חוגי בית והצגת המצע באופן פרטני לקבוצות אנשים קטנות ואינטימיות יותר, משמשת אמצעי קידום מוניטין נפלא.

מה במאמר?

דילוג לתוכן