כיצד להתמודד לראשות העיר אילת?

כיצד להתמודד לראשות העיר אילת?

השבעתו של מאיר יצחק הלוי לכנסת בתחילת חודש יוני – בתום כהונה של כ-18 שנים כראש העיר אילת, היוותה את יריית הפתיחה למרוץ על התפקיד הנחשק שעתיד להתפנות. המתחרים – יהודה מורדי, אלי לנקרי, וראש העירייה לשעבר (בשנים 1993 ל-2003) – גבי קדוש. 16 חברי מועצת העיר הנוכחית ימשיכו לכהן בתפקיד עד למועדן של הבחירות לרשויות המקומיות (העתידות להתקיים באוקטובר 2023).

פרישתו של הלוי מתפקידו כראש העיר אילת מחייבת עריכת בחירות מקומיות דחופות, וזאת, משום, שעל פי החוק, במקרים בהם מתפטר ראש עיר מתפקידו, חייבות להתקיים (תוך פרק זמן שאינו עולה על 60 ימים) בחירות שמטרתן לאייש את התפקיד. על אף, שבמקביל לכך, ימשיכו 16 חברי המועצה הנוכחית לכהן בתפקידם עד לבחירות לרשויות המקומיות (שצפויות להתקיים באוקטובר 2023), מצאנו לנכון לנצל את ההזדמנות הזו של בחירות 2021 באילת, על מנת לשפוך מעט אור על נושא הבחירות לרשויות המקומיות בכלל, תוך ניצול ההזדמנות להתמקדות בבחירות לראשות העיר אילת, בשל הרלוונטיות שלהן לנושא.

הבחירות המקומיות - מידע כללי

למרות, שכיום, ככלל, נערכות הבחירות לראשות הרשויות המקומיות בתדירות של אחת לחמש שנים ביום ג' השלישי בחודש חשוון של אותה שנה (אלא אם, השנה שלפני שנת הבחירות הינה שנה מעוברת, ואז תיערכנה הבחירות ביום ג' הראשון בחודש חשוון של שנת הבחירות), במקרים מסוימים תוקדמנה הבחירות או תדחנה, ואז, כמובן, הן לא תתקיימנה במועדן הנקוב, אלא תצרכנה קיומן של בחירות מיוחדות.

הצורך בקיומן של בחירות מיוחדות לראשות הרשות המקומית

במקרים מיוחדים בהם ראש העיר הלך לעולמו, התפטר, הודח, הורשע בעבירה שיש בה קלון, או, לחילופין, בדומה למקרה שלנו – הוא נבחר לתפקיד שהנושא בו אינו רשאי לכהן במקביל כראש עירייה, תיערכנה בחירות מיוחדות המתמקדות בבחירת ראש העיר בלבד, אולם הרכבה של מועצת העיר לא ישתנה, פרט להוספתו של ראש העיר למועצה כחבר נוסף. ראינו את הדבר מתרחש בשנת 2005 ברעננה ובשנת 2007 בגבעתיים.

הבחירות המיוחדות (בין אם הן מיועדות לבחירת ראש עיר בלבד ובין אם מטרתן היא בחירת ראש עיר ומועצה) תיערכנה ביום ג' האחרון, לפני חלוף שישים הימים שמאז היווצרות העילה לבחירות. במקרים מסוימים, על פי שיקול שר הפנים, הבחירות המיוחדות עשויות להידחות אף מעבר לתקופת 60 הימים המדוברת.

הבחירות באילת

אם כן, כסדרן, הבחירות הבאות לראשות העיר אילת (כמו גם לשאר הרשויות המקומיות) אמורות היו להתקיים ב-31.10.2023, אולם, כאמור, ברגע השבעתו של מאיר יצחק הלוי לכנסת, התחיל שעון העצר לתקתק ועימו, החלה הספירה בת 60 הימים לאחור עד לקיומן של הבחירות המיוחדות באילת.

מידע על הזכות להיבחר, כמו גם את ההגבלות הנוגעות למי שאינו זכאי להיבחר, ניתן למצוא כשהוא מעוגן במספר חוקי מדינה עיקריים, כדוגמת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה – 1975, חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר), תשכ"ד – 1964 וכן הלאה. אולם, לנוחותכם, ריכזנו כאן מספר שאלות בולטות, שעשויות לעלות לפני כל מערכת בחירות מקומית, ועכשיו, הן רלוונטיות לבחירות המקומיות המיוחדות באילת.

מהם תפקידיו וסמכויותיו של ראש העיר באילת?

בדומה למועצות המקומיות והאזוריות, העירייה, אף היא, רשות מקומית, המתנהלת באמצעות חברי מועצת העיר, כשבראשם – עומד ראש העיר, האדם האחראי לכך כי כל התפקידים אשר הוטלו על מועצת העיר וההחלטות אשר התקבלו יבוצעו כנדרש, וזאת – בהתאם לתקציבה המאושר של הרשות ובהתאמה להוראות השונות של החוק. מספרם של חברי מועצת העיר נקבע ע"י שר הפנים, והוא משתנה בהתאם למספר התושבים בעיר.

חשוב גם לדעת, כי בהתאם לכך שבתחומים רבים, ראש העיר רשאי, באישורה של מועצת העיר, להאציל מתפקידיו ומסמכויותיו לסגן או לסגנים שלו, אשר מספרם, אף הוא נקבע, בהתאם למספר התושבים בעיר.

ראש עיר זכאי לקבל משכורת ששיעורה נקבע על ידי שר הפנים בחוזר המנכ"ל (העדכני ביותר שמצאתי, אם קיים חדש יותר – להחליף), כששיעור שכרו ושיעור שכרם של סגני ראש העיר נקבע בהתאם למספר תושבי העיר. במקביל לקבלת השכר, על ראש העיר והסגנים, חלות מגבלות תעסוקתיות שונות, הנוגעות לעסקים ולעיסוקים בהם הם רשאים לעסוק במהלך הכהונה. הדבר מפורט בסעיפים 15 ב' ו-ג' לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה – 1975.

אולם, לפני שאתם מתיישבים על כסא ראש העיר באילת, תהיו חייבים להיבחר, אז...

מי רשאי להיבחר כראש עיריית אילת?

לזכות להיבחר למועצת הרשות, ומכאן, גם לראש הרשות שמורה, אך ורק , לאזרחים ישראלים, שגילם עולה על 21, והם תושבי קבע באותה הרשות שלראשה הם מתכוונים להיבחר. לכאורה – כמעט כל אחד, אבל, כאן מגיעים הסייגים שמצמצמים את האופציות. הנה כמה מהם, לדוגמה:

מועמד לראשות העיר לא יוכל להיות אדם שמצבו כרגע הוא פושט רגל. גם קיומם של צו שחרור החלטי או מתן צו שמבטל את הכרזה זו בשל תשלום החובות במלואם, יצריכו תקופת צינון בת שנתיים בין כניסת הצו לתוקפו לבין ההתמודדות לראשות העיר.

אף עברו המשפטי של אדם משחק תפקיד בקביעת המועד שבו הוא יכול להציג מועמדותו לראשות הרשות המקומית – למשל, מי שנידון לעונש מאסר בפועל למשך תקופה שעולה על שלושה חודשים, יוכל להתמודד רק בחלוף שבע שנים מיום סיום ריצוי עונש המאסר בפועל.

כמו כן, הנושאים בתפקידים מסוימים לא יהיו זכאים להתמודדות בבחירות המקומיות – כשופטים או שופטים בבתי הדין הדתיים של הדתות השונות (קאדים או דיינים), וכן עובדי מדינה בתפקידים שונים, אשר, מתוקף תפקידם, בידיהם נתונות סמכויות שונות שנוגעות לרשות המקומית ולתפקודה. עובדי רשות מקומית נחשבים כרשאים להתמודד על תפקיד ראש העיר, רק אם עזבו את תפקידם, 90 יום לפחות לפני מועד הבחירות המקומיות, ולכהונה כחבר במועצת העיר, רק במקרים בהם יצאו לחופשה 60 יום לפחות לפני מועד קיום הבחירות.

תקופת צינון דומה (והפעם – בת 100 ימים) חלה על קציני הצבא שדרגתם היא אלוף ומעלה, כמו גם על קציני המשטרה שדרגת היא רב פקד או גבוהה מכך.

שלושה סייגים חשובים נוספים המוטלים על המתמודד לראשות עיר – הוא רשאי היות מועמד, אך ורק, ברשות מקומית בודדת (כלומר, הוא לא יכול להתמודד, במקביל, באילת ובבאר שבע), והוא רשאי להיות מועמד, אך ורק, מטעם רשימת מועמדים אחת. ראש עיר לשעבר שהודח מהכהונה ובית המשפט קבע כי בעבירה שעבר יש קלון, לא יהיה רשאי להתמודד בבחירות הבאות המתקיימות באותה רשות, על אף שתקופת הקלון חלפה.

מה עוד?

ישנן עוד כמה שאלות הרלוונטיות לבחירה לראשות רשות מקומית, כמו, למשל, כמה ממליצים יצטרך מי שרוצה להתמודד על ראשות העיר, או האם יש צורך להפקיד עירבון?

החוק קובע כי כל קבוצת בוחרים שבה 750 אנשים ומעלה או 3% ממספר הזכאים לבחור ברשות המקומית (על פי המספר הקטן מבין השניים), כמו גם כל סיעה בכנסת, מפלגה (על פי המוגדר בחוק הבחירות) וסיעה של מועצת העיר היוצאת, תהיה רשאית להציע מועמד משלה לראשות העיר. במקביל להגשת הצעת המועמד ע"י קבוצת הבוחרים, יופקד עירבון בידי מנהל הבחירות. גובהו של העירבון, המועבר בצ'ק בנקאי, יקבע, אף הוא, על פי מספר התושבים ברשות המקומית. כל מועמד שלא זכה, לפחות, במספר קולות בן 10% מסך הקולות הכשרים בסבב הבחירות (או, לחילופין, התפטר) – עירבונו המופקד יחולט לטובת קופת המועצה המקומית.

בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) התשנ"ג-1993 נקבע, כי כל מועמד, רשימה או סיעה, המועמדים לראשות העיר, זכאים יהיו למימון אוצר המדינה של הוצאות הבחירות שלהם, וזאת, בתנאי, שימלאו אחר הוראות חוקי מימון הבחירות ברשויות מקומיות.

מתכנן להתמודד על ראשות העיר אילת - איך תעשה את זה נכון?

א. בצע שיווק אגרסיבי של עצמך (או של איש העסקים) שאתה מקדם ברשתות חברתיות

ב. העסק איש יח"צ מקומי אילתי שיסתובב עם המועמד שלך בבתי קפה, מועדוני בילוי, משרדי עסקים בעיר וכד'. כמובן – דאג גם לצילום, תיעוד ופרסום של כל סיבוב כזה, בין אם בעיתונות המקומית ובין אם בארצית – לחיצת ידיים של בעלי עסקים וחיבוק תינוקות ברחוב מצטלמים מעולה!

ג. העסק משרד פרסום שיש לו קשרים במדיות ברחבי הארץ – על אף שאנחנו מדברים על הרשות המקומית, מאמרים באתרי חדשות בכל הארץ וקידום בגוגל רלוונטיים, כי ניהול מוניטין זה תמיד טוב!

ד. העסק משרד פרסום / יחסי ציבור שמחובר לאוכלוסייה המקומית ומכיר מקרוב את הצרכים שלה.

ה. אמנם, שיווק D2D נשמע מיושן למדי, אבל על אף צמיחתה המהירה של העיר בעשורים האחרונים, כמו כל עיר אחרת, שבבסיסה היא בעלת מנטאליות של ישוב עירוני קטן יותר, גם באילת, חוגי בית והצגת המצע באופן פרטני לקבוצות אנשים קטנות ואינטימיות יותר, משמשת אמצעי קידום מוניטין נפלא.

איך לקדם עסק בישראל 2019 ?

קידום עסקים בישראל

בישראל ישנם לא מעט עסקים. כמובן שמרבית העסקים אינם יחידים בתחומם וישנם לא מעט עסקים אשר מציעים שירותים או מוצרים זהים או דומים. לכן, כל בעל עסק בישראל מכיר ומבין בחשיבות של בידול העסק שלו ושיווקו באופן אשר יציב אותו בקדמת הבמה של העסקים ויגרום ללקוחות לבחור דווקא בו על פני העסקים המתחרים. ככל שהשיווק והפרסום מדויקים ונכונים יותר לצרכי העסק, כך העסק יהיה ריווחי יותר ונבחר יותר. עבור שיווק עסקים מוצעות כיום פלטפורמות רבות. הפלטפורמות אשר היו רלוונטיות בעבר עבור שיווק ופרסום עסקים, לא בהכרח רלוונטיות כיום. לכן, כל בעל עסק חייב לזהות את הפלטפורמות הרלוונטיות ביותר כיום עבור שיווק ופרסום עסקים ולבחור בהן. מכיוון שכל עסק מגדיר מראש תקציב עבור שיווק ופרסום, יש צורך לנצל את התקציב בצורה היעילה ביותר ולהשיג את המקסימום שניתן להפיק מפרסום במסגרת תקציב נתון.


שיווק דיגיטלי לעסקים

כל עסק המעוניין לשווק את עצמו בצורה היעילה והאיכותית ביותר כיום, חייב לבחור בשיטת השיווק הטובה ביותר כיום, הלא היא שיטת השיווק הדיגיטלי. שיטת השיווק הדיגיטלי מאפשרת לכל עסק להציג את היתרונות שבו על פני העסקים האחרים ולהגיע לקהל יעד פוטנציאלי רחב ומשמעותי. האינטרנט מהווה כלי שיווקי חזק יותר. מיליוני אנשים מכל רחבי העולם גולשים מדי יום ביומו באינטרנט. בכדי לנצל את היתרונות של האינטרנט, יש צורך לזהות את הדרכים הנכונות לשיווק בו ולבחור בהן. בשלב הראשון כל עסק חייב לבחור באנשי המקצוע הטובים ביותר לצורך בניית אתר אינטרנט עבורו. אתר אינטרנט מהווה את הפנים של העסק. אתר אינטרנט עסקי חייב להבנות לאחר תהליך אפיון, בהתאם למטרות של העסק, לצרכים, למיתוג שלו ולכלל היתרונות שלו על פני עסקים מתחרים לו. האתר חייב להכיל את כל המידע הנחוץ אודות העסק, דרכי יצירת קשר קלות ונוחות ואופציה לרכישת מוצרי או שירותי העסק באופן מקוון, במידה ובעל העסק מעוניין בכך. האתר חייב להיות נוח לגלישה על מנת ליצור חווית משתמש ומעוצב באופן מרשים וייחודי. אין ספק שיש לבחור באנשי המקצוע הטובים ביותר בתחום בניית אתרים, בכדי לבנות אתר עסקי.

קידום אתרים

כמובן שלא די בבניית אתר אינטרנט גרידא לצורך קידום עסקי. האתר, איכותי ומרשים ככל שיהיה, לא יענה על מטרותיו השיווקיות אם לא יקודם. מכיוון שגוגל מהווה כיום את מנוע החיפוש החזק ביותר ומכיוון שכמעט כל אדם אשר זקוק למידע כלשהו אודות עסק, מוצר או שירות, יחפש אותו באמצעות מנוע החיפוש של גוגל, הרי שיש צורך לקדם אתרים במנוע החיפוש גוגל. מה הכוונה? על מנת שהאתר יופיע בין תוצאות החיפוש הראשונות בעת חיפוש שלך גולש אודות מוצרי או שירותי העסק, יש צורך לבצע פעולות שונות שיגרמו לאלגוריתם של גוגל לזהות אותו כאתר שרלוונטי לגולש ולגרום לו להופיע בתוצאות החיפוש הראשונות. קידום במנוע החיפוש גוגל יכול להתבצע כיום באמצעות שתי שיטות קידום מרכזיות: שיטת הקידום האורגני או שיטת הקידום הממומן. לכל אחת משיטות השיווק יש את יתרונותיה ובכדי להגיע לתוצאות מרשימות בתחום קידום עסק, לא פעם כדאי לשלב בין שיטת הקידום האורגני לבין שיטת הקידום הממומן.

קידום אתרים ממומן

אם ביצעתם חיפוש במנוע החיפוש בגוגל, בוודאי שמתם לב שבין תוצאות החיפוש מופיעות תוצאות חיפוש ממומנות. המודעות הממומנות אודות עסק, מוצר או שירות, הן מודעות אשר מיוצרות במהלך קמפיין ממומן בגוגל אשר עומד מאחוריו עסק כזה או אחר. קמפיין ממומן יציע לכל עסק את האפשרות ליצור מודעה, אשר תופיע בין תוצאות החיפוש הראשונות בגוגל, במהלך חיפוש רלוונטי של גולש באמצעות מילות חיפוש, אשר הוגדרו כמילות המפתח בקמפיין הממומן. כלומר: אנשי המקצוע אשר עוסקים בקידום ממומן, יבצעו חקר מילות מפתח אודות מילות המפתח המבוקשות ביותר למודעות ממומנות בתחום הרלוונטי לעסק ויבחרו בהן כמילות המפתח הרלוונטיות להצגת המודעה הממומנת בתוצאות החיפוש הראשונות בגוגל. התשלום עבור הקמפיין הממומן יתבצע בהתאם לכל קליק שהלקוח הפוטנציאלי שלנו יקליק על המודעה. כלומר: במידה וגולש הקליק על המודעה בעל העסק יחויב מראש בסכום שהוגדר לקליק. התשלום על המודעה איננו יתבצע בשל החשיפה שלה, אלא בהתאם לכמות הקליקים אשר נלחצו עליה במהלך הופעתה. בתום התקציב שהוגדר לקמפיין הממומן, המודעה תוסר.

קידום אתרים אורגני

הקידום האורגני במנוע החיפוש גוגל הוא קידום אשר מתבסס על שילוב האתר בנוף האינטרנטי. מה הכוונה? מקדם האתרים יבצע את כלל הפעולות הנדרשות באתר, על מנת שהאלגוריתם של גוגל יזהה אותו במהלך חיפוש רלוונטי של גולש, כאתר שכדאי להציג אותו. הפעולות המתבצעות במסגרת קידום אורגני הן: ביצוע חקר מילות מפתח על מנת לשלב אותן באתר האינטרנט, הזנת תוכן איכותי באתר אשר מוסיף ערך לגולש, הטמעת קישורים באתר אשר יובילו את הגולש למידע רלוונטי מחוץ לאחר, הטמעת קישורים שיובילו אל האתר ברחבי הרשת- כך למשל: ניתן להעלות כתבות בבלוגים העוסקים בתחומים הנוגעים לרשת ולהזין בסוף כל כתבה קישור אשר יוביל לאתר. עבור קידום אורגני יש לבחור באנשי המקצוע הטובים ביותר בתחום קידום אתרים. אנשי מקצוע מעין אלה יבצעו את כלל הפעולות הנדרשות בכדי לסייע לאתר האינטרנט שלכם להופיע בתוצאות החיפוש הראשונות של גוגל לטווח זמן רחוק ומשמעותי. אין ספק שגולש לא פעם יעדיף לבחור אתר אשר מופיע בין תוצאות החיפוש האורגניות הראשונות של גוגל ולא באתר המופיע בשל תוצאות ממומנות, בשל העובדה שגולשים יודעים שאתר שגוגל מציע בתוצאות החיפוש הראשונות האורגניות הוא לרוב אתר שגוגל זיהה כאיכותי ורלוונטי עבור הצרכים שלהם.

קידום ברשתות החברתיות

מלבד הקידום במנוע החיפוש של גוגל, אשר בהחלט יכול לסייע בפרסום ושיווק רחב היקף של כל עסק, כדאי ורצוי להשתמש גם ברשתות החברתיות לצורך פרסום העסק. הרשתות החברתיות הן פלטפורמה חזקה מאוד, העובדת על שיתופיות וחברותיות. יצירת דף עסקי ברשתות החברתיות ופעילות אקטיבית של דף עסקי ברשתות החברתיות, זהו דבר שיכול לקדם ולפרסם כל עסק בצורה הטובה ביותר. כידוע, לא מעט אנשים גולשים ברשתות החברתיות מדי יום ביומו, משתפים וחולקים מידע יחד עם חבריהם ועוד. לא פעם, גולשים אשר מחפשים מוצרים או שירותים כלשהם, יעשו זאת באמצעות חיפוש ברשתות החברתיות. המלצות "אנושיות" ברשתות החברתיות מרגישות לא פעם כהמלצות אותנטיות יותר. חשוב מאוד שיהיה לכל עסק דף עסקי ברשתות החברתיות הפופולאריות ביותר כיום כגון: האינסטגרם והפייסבוק. קידום באינסטגרם או קידום בפייסבוק המתבצעים על ידי אנשי המקצוע הטובים ביותר בתחום, הם חשובים מאוד כיום לצורך קידום עסק בישראל.

קידום עסקים בישראל איכותי חייב להתבצע כמובן באמצעות הענקת שירות ברמה גבוהה לכל דורש, על מנת שטיבו ואיכותו של העסק יועברו מפה לאוזן, אך מעבר לכך, חשוב מאוד לנצל את הפלטפורמות המתקדמות העומדות על הפרק, לצורך שיווק ופרסום עסקים. האינטרנט אשר מהווה את הכלי היעיל ביותר כיום לצורך פרסום ושיווק עסקים, יכול להיות בעל יתרונות רבים לכל בעל עסק בתחום פרסום העסק שלו, במידה וידע להשתמש בו נכון ולנצל את יתרונותיו.

דילוג לתוכן